رباتیک رفتار – پایه Behavior-based robotics

شما اینجا هستید:

معنی: رباتیک رفتار - پایه

جنبشی در طراحی ربات که از معماری های استنتاجی صرفاً واکنشی فراتر رفته، به ربات امکان می دهد تا اوزان واحد های لایه های پنهان را تعدیل کند.