رفتار گرایی Behaviorism

شما اینجا هستید:

معنی: رفتار گرایی

مکتبی در روان شناسی که معتقد است روان شناسان باید فقط پدیده های قابل مشاهده و رفتار های قابل اندازه گیری را مطالعه کنند. رفتار گرایان بر این عقیده اند که یادگیری، نتیجه شرطی سازی کلاسیک (پاولفی) یا شرطی سازی عامل است.