باور فریبکار و فریب خورده

شما اینجا هستید:

باور فریبکار و فریب خورده یه دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت قابل پروفایل است اما پس از آنکه یک رابطه بلند مدت آغشته به فریب می شود، دو نقش فریبکار و فریب خورده در آن ایجاد می شود. هر کدام از این نقش ها به دلیل باورهای خاصی شکل گرفته و این باورها ادامه رابطه برای هر دو نقش را ممکن می سازند و تا زمانی که این باورها دستخوش تغییر نشوند، رابطه در قالب فریب وجود خواهد داشت. این باورها عبارتند از:

1

باورهای افراد فریبکار

- آنها حق دارند که بیشتر تصمیمات مشترک را اتخاذ کند.
- فرد فریب خورده باید مطابق با نظر آنها صحبت کنند.
- فریبکار از فریب خورده بهتر یا برتر است بنابراین فریب خورده باید مراعات فریبکار را بکنند.
- همیشه حق با فریبکار است.
- فریب خورده ای که از رفتار آنها ناراحت می شود، بسیار ضعیف، ناکارآمد یا انتقادگر است.
- مهم نیست که فریب خورده چه احساسی دارد؛ احساسات فریبکار از همه چیز مهمتر است.

2

باورهای افراد فریب خورده

- آنها احساس می کنند نسبت به فریبکار حقیرتر و از آنها پایین تر هستند.
- اعتقاد دارند که به عنوان یک فرد، مناسب و کامل نیستید.
- هیچ فرد قوی و به درد بخوری از آنها خوشش نمی آید.
- آنها باور ندارند که لیاقت یک رابطه ی قوی و سالم را دارند.
- لیاقتشان این است که با آنها بدرفتاری شود.
- مقصر بیشتر مشکلات آنها هستند.
- آنها احساس می کنند با وجود ناسالم بودن روابطه اگر بیشتر سعی کنند می توانند روابط را بهبود بخشند.