مسئله پیوند Binding Problem

شما اینجا هستید:

معنی: مسئله پیوند

چگونه نواحی قشری و وجوه حسی مختلف می توانند هم زمان با هم و به طوری منسجم (در آن واحد در مورد حرکت، رنگ، جهت گیری و غیره) عمل کنند، در حالی که هر کدام از آنها با منطقه جداگانه ای در مغز مشخص شده اند و هیچ ناحیه اجرایی و فرادستی هم در کار نیست؟ حل مسئله پیوند احتمالاً از طریق بازورود است.