قامت راست دوپایی Bipedal Posture

شما اینجا هستید:

معنی: قامت راست دوپایی

طرز ایستادن راست که پاها وزن بدن را تحمل می کنند و کار راه رفتن را انجام می دهند و دست ها از انجام این کارها آزاد می شوند.