کوربینی Blindsight

شما اینجا هستید:

معنی: کوربینی

در بعضی بیماران، تجربه دیداری آگاهانه برای تمام میدان دید یا بخشی از آن، یکسره از دست رفته است. با این حال قابلیت پاسخ گویی کم و بیش دقیق به محرک های بینایی، تحت شرایط آزمایشی، موجود است.