سد خونی مغز Blood-brain barrier

شما اینجا هستید:

معنی: سد خونی مغز

این سد از سلولهای آندوتلیال مویرگهای مغز تشکیل شده است که توسط اتصالات تنگ و محکمی با مقاومت الکتریکی بالا فقط به موادی اجازه عبور می دهد که برای سوخت و ساز مغز لازم است.

اطلاعات بیشتر در خصوص سد خونی مغز کلیک کنید.