سیگنال متغیر سطح اکسیژن خون BOLD Signal

شما اینجا هستید:

معنی: سیگنال متغیر سطح اکسیژن خون

تفاوت فروزندگی بین هموگلوبین اکسیژن دار یا بدون اکسیژن را در مغز اندازه می گیرد و باور عمومی آن است که شاخصی برای فعالیت شناختی است. افزایش اکسیژن را می توان به وسیله یک پویشگر fMRI ردیابی کرد، زیرا هموگلوبین اکسیژن دار و بدون اکسیژن ویژگی های مغناطیسی متفاوتی دارند.