تابع بولی Boolean Function

شما اینجا هستید:

معنی: تابع بولی

تابعی که مجموعه ای از مقادیر صادق را همچون درونداد دریافت و یک مقدار صادق را همچون برونداد تولید می کند.