پویایی (دینامیک) مغز Brain Dynamics

شما اینجا هستید:

معنی: پویایی (دینامیک) مغز

مجموعه فعالیت های عملکردی (یعنی الکتریکی و شیمیایی) مغز، سوای کالبدشناسی آن که این فعالیت ها در بستر آن صورت می پذیرند.