اسکن مغز Brain Scan

شما اینجا هستید:

معنی: اسکن مغز

تکنیک های متنوعی برای پیگیری و مشاهده غیر تهاجمی دینامیک مغز در افراد زنده. این تکنیک ها تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI) و انسفالوگرافی مغناطیسی (MEG) را شامل می شود.