ساقه مغز Brain Stem

شما اینجا هستید:

معنی: ساقه مغز

بخشی از مغز متشکل از تالاموس، هیپوتالاموس، میان مغز و مغز پسین. مغز پسین مشتمل است بر مخچه، پل ها و بصل النخاع (پیاز مغز تیره) ولی مخچه معمولاً در این تعریف کنار گذاشته می شود.