ناحیه بروکا Broca’s Area

شما اینجا هستید:

معنی: ناحیه بروکا

ناحیه ای در لوب پیشانی چپ که صدمه به آن منجر به دشواری های تولید یا زبان پریشی حرکتی می شود.