منطقه برودمن Brodmann

شما اینجا هستید:

معنی: منطقه برودمن

مناطق مختلف قشر جدید مغز توسط برودمن بر حسب ساختمان سلولی به 47 ناحیه تقسیم شده است که مناطق برودمن نامیده می شود.