قلعه

شما اینجا هستید:

استفاده از ارتفاع می تواند برای نمایش تسلط توسط مردان استفاده شود. آنها پادشاه قلعه هستند، در این مورد آنها عیناً فرد برتر احساس می شوند، و نماینده داشتن قدرت بیشتر هستند. اما اگر یک زن می خواهد که در حالت نشسته به وی نزدیک شوید بهتر است در ابتدا خم شده و یا در حالتی که بر روی زانو هستید به وی نزدیک شوید. زمانیکه که یک زن با شما احساس راحتی کرده و شروع به یک گفتگوی مشترک می کند، امن ترین زمان برای استفاده از نمایش ارتفاع است. هدف شما نباید هیچگاه تسلط بر یک زن باشد، به خصوص در ابتدا. هدف باید ایجاد احساس راحتی در کنار شما و از بین بردن تمامی موانعی باشد که از نزدیک شدنتان به یکدیگر جلوگیری می کند.

تفسیر تصویر:

مرد با ایجاد قلعه در اطراف زن به خوبی بافت را برای وی غیر قابل تحمل کرده. شما حالت دفاعی زن را با دستش بر روی لیوان قهوه و عقب کشیدن چانه به سمت گردن و بدن می بینید. او شانه چپ را به سمت جلو آورده و از دیوار فاصله گرفته برای حرکت به سمت راحترین راه خروج و با نگاه تند و خیره نگاه می کند.