نخست اندیش

گذرگاه فوقانی (پشتی) Dorsal Pathway

معنی: گذرگاه فوقانی (پشتی) گذرگاه عصبی که گمان می رود تخصص آن انتقال اطلاعات دیداری مرتبط با جایابی اشیا در فضا باشد. این گذرگاه از continue

نخست اندیش

دامنه خاص Domain-Specific

معنی: دامنه خاص اصطلاحی که برای توصیف ساز و کارهای شناختی (پودمان هایی) که تکلیف بسیار خاصی از پردازش اطلاعات را با دامنه کاربرد ثابت continue

نخست اندیش

ژرف ساخت Deep Structure

معنی: ژرف ساخت در زبانشناسی چامسکی ژرف ساخت یک جمله، ساختار نحوی “واقعی” آن است که همچون مبنای آن عمل می کند. دو جمله با continue

نخست اندیش

درخت تصمیم Decision Tree

معنی: درخت تصمیم بازنمایی همه گذرگاه های فرعی محتمل در فضای یک مسئله که از یک نقطه اولیه آغاز می شوند.

نخست اندیش

گفتگوی متقاطع Cross-Talk

معنی: گفتگوی متقاطع فرایندی که در آن خرده سامانه های مجزا با بهره گرفتن از بروندادهای یکدیگر همچون درونداد، برای حل مسائل پردازش اطلاعات با continue

error: محتوا محافظت می شود!!