نخست اندیش

آزمون باور کاذب False Belief Task

معنی: آزمون باور کاذب یک پارادایم آزمایشی که برای اولین بار توسط روان شناسان، هینز، ایمر و جوزف پرنر طراحی شد و این واقعیت را continue

نخست اندیش

آنتروپی/ میرایی Entropy

معنی: آنتروپی/ میرایی میزانی که یک ویژگی خاص، مجموعه ای از مثال ها را دسته بندی می کند. هرچه آنتروپی به صفر نزدیکتر باشد، آن continue

نخست اندیش

آستروسیتها Astrocytes

معنی: آستروسیتها نوعی سلول گلیال است. آستروسیتها، بزرگ، ستاره ای شکل و فراوان هستند. سیناپس ها را می پوشانند، با سلول های آندوتلیال مویرگها و continue

نخست اندیش

ارزش Value

معنی: ارزش اجزای مقید کننده در یک سامانه انتخابی، که در مغز شامل سامانه های بالارونده پراکنده نظیر سامانه دوپامینرژیک و سامانه کولینرژیک و سامانه continue

نخست اندیش

اسکن مغز Brain Scan

معنی: اسکن مغز تکنیک های متنوعی برای پیگیری و مشاهده غیر تهاجمی دینامیک مغز در افراد زنده. این تکنیک ها تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI) continue

نخست اندیش

آکسون Axon

معنی: آکسون یک زائده ممتد نورونی که پتانسیل های عمل را به یک سیناپس می رساند. آکسون و دندریت را می توان با تفاوت های continue

نخست اندیش

اتورادیوگرافی Autoradiography

معنی: اتورادیوگرافی در نقشه برداری از مسیر یک ناقل عصبی، از نشانگر های رادیواکتیو استفاده می شود که روی ناقل عصبی نشسته است و مسیر continue

error: محتوا محافظت می شود!!