نخست اندیش

گسست دوگانه Double Dissociation

معنی: گسست دوگانه کشف این تجربه که هر یک از دو کارکرد شناختی را می توان مستقل از یکدیگر انجام داد.

نخست اندیش

گیرنده های خودکار Autoreceptors

معنی: گیرنده های خودکار گیرنده های ناقل های عصبی محدود به غشاء پس سیناپسی نیستند، بلکه در غشاء پیش سیناپسی و دندریت ها و جسم continue

نخست اندیش

گوش ندادن

یکی از کانال های دریافت اطلاعات از دنیا شنیدن است، اهمیت این کانال باعث شده است که افراد به عنوان کسب یک مهارت تمایل به continue

error: محتوا محافظت می شود!!