نخست اندیش

ترشح و گردش مایع مغزی-نخاعی

ترشح مایع مغزی-نخاعی به صورت ترشح فعال توسط شبکه کورویید انجام می شود که در داخل بطن های مغز قرار گرفته است.حجم کلی مایع مغزی-نخاعی continue

نخست اندیش

تالاموس Thalamus

معنی: تالاموس ساختواره اصلی رله کننده اطلاعات از هسته های حسی حرکتی به قشر مخ. تالاموس یک قسمت مهم سامانه تالاموسی – قشری (تالاموکورتیکال) و continue

نخست اندیش

تابع بولی Boolean Function

معنی: تابع بولی تابعی که مجموعه ای از مقادیر صادق را همچون درونداد دریافت و یک مقدار صادق را همچون برونداد تولید می کند.

نخست اندیش

توجه Attention

معنی: توجه این توانایی که در مجموعه وسیع سیگنال هایی که در اختیار مغز قرار می گیرد، وجوه خاصی به طور آگاهانه انتخاب شود. (روانشناسی) continue

نخست اندیش

تداعی Association

معنی: تداعی رشته پیوند دو رویداد یا دو چیز که به یکی امکان می دهد که دیگری را فعال کند، مثلاً وقتی که یک بوی continue

نخست اندیش

تانی سیتها Anycytes

معنی: تانی سیتها لوله های اپاندیمی که توسط اتصالات تنگ و محکم به یکدیگر متصل هستند تا اندام دور بطنی را از قسمت های دیگر continue

error: محتوا محافظت می شود!!