نخست اندیش

طبقه بندی نورون ها

نورون ها در انواع بسیار زیاد از نظر شکل جسم نورونی، شکل زواید نورونی، نوع سیناپس ها و نوع ناقل عصبی دیده می شوند. بنابراین continue

error: محتوا محافظت می شود!!