نخست اندیش

ویژگی های صوری Formal Property

معنی: ویژگی های صوری ویژگی فیزیکی یک بازنمایی که معناشناختی نباشد. (برای مثال، ویژگی صوری کلمه apple در زبان انگلیسی این است که مرکب از continue

error: محتوا محافظت می شود!!