نخست اندیش

زبان پریشی Aphasia

معنی: زبان پریشی مختل شدن یا از دست دادن توانایی زبان یا فهم زبان بر اثر ضایعه مغزی.

error: محتوا محافظت می شود!!