کوزالژی Causalga

شما اینجا هستید:

معنی: کوزالژی

گاهی درد به علت فعالیت نورون های سمپاتیک ایجاد می شود. این حالت کوزالژی نامیده می شود. کوزالژی احتمالاً به علت ارتباط رشته های آوران درد و رشته های پس عقده ای سمپاتیک است که هر دو جز رشته های بدون میلین نوع C هستند.