جسم سلولی عصبی

شما اینجا هستید:

جسم سلولی عصبی حاوی همان اندام هایی است که در سایر سلول های حیوانی دیده می شوند، ولی میزان سنتز پروتئین در آن خیلی بالاست و به همین علت اجسام نیسل که پر از مولکولهای ریبوزوم هستند در آن خیلی زیاد دیده می شود.

1

جسم سلولی عصبی حاوی هسته، دستگاه گلژی، ریبوزومها و سایر ذرات داخل سلولی است که در سایر سلولهای است که در سایر سلولهای حیوانی دیده می شوند و کارهای معمول داخل سلول را انجام می دهند ولی میزان سنتز پروتئین در آن خیلی بالا است. شبکه آندوپلاسمیک در سلول عصبی به حدی از مولکولهای ریبوزوم پر است که به همین علت اجسام نیسل (Nissl) در آن تشکیل می شوند. این موضوع نشان دهنده درجه بالای سنتز پروتئین در نورون ها است.

2

انواع مختلف نورون ها و جسم سلولی

نورون ها دارای انواع مختلفی هستند که شکل جسم سلولی و زواید سلولی آنان از یکدیگر متفاوت است. قطر کوچک ترین این نورون ها 5 تا 8 میکروکتر و قطر بزرگترین آنان 120 میکرومتر است. سلول چند قطبی سلولی است که جسم سلولی آن بیش از دو برجستگی دارد، اکثر سلول های عصبی چند قطبی هستند.

سلول یک قطبی، سلولی است که جسم سلولی آن یک برجستگی دارد.

سلول دو قطبی نیز در جسم سلولی خود دو برجستگی دارد.

3

جسم سلولی مرکز متابولیسم سلول عصبی است که به آن سوما یا پریکاریون هم می گویند.