نظریه آشوب Chaos Theory

شما اینجا هستید:

معنی: نظریه آشوب

نظریه سامانه هایی که ظاهراً رفتاری تصادفی و پیش بینی ناپذیر دارند. هواشناسی و مطالعات جو زمین از اولین سامانه های آشوبناکی بودند که مورد مطالعه قرار گرفتند. در چنین سامانه هایی تعداد متغیر ها زیاد است و معادلات توصیف کننده آنها، معادلاتی غیر خطی هستند و تغییرات حالت آنها در زمان، نسبت به شرایط اولیه بی اندازه حساس اند. اندک تغییری در شرایط اولیه به تغییرات شدید در حالت های آتی سامانه منجر می شود (رفتار آشوبناک). رفتار های آشوبناک را در پدیده های تلاطم، برخی واکنش های شیمیایی، رفتار شبکه های عصبی محاسباتی و نوسانات تصادفی الکتریکی و جز اینها می توان مشاهده کرد.