پودمان ردیاب تقلب Cheater Detection Module

شما اینجا هستید:

معنی: پودمان ردیاب تقلب

سامانه فرضی شناختی که در شناسایی "سواری بگیر" (یعنی کسی که بدون پرداخت هزینه مناسب، امتیازاتی را به دست می آورد) در مبادلات اجتماعی تخصص دارد.