سیناپس شیمیایی

شما اینجا هستید:

انتقال جریان عصبی بین نورون ها توسط سیناپس انجام می شود. سیناپس ها در دو نوع الکتریکی و شیمیایی وجود دارد که سیناپس شیمیایی خیلی بیشتر از سیناپس الکتریکی است.

1

ساختار سیناپس

در سیناپس شیمیایی، قسمت پیش سیناپسی (presynapse) را پایانه آکسون (Axon Terminal) تشکیل میدهد که در مجاورت نورون بعدی در قست پس سیناپسی (postsynapse) قرار می گیرد و این دو قسمت همرا ه با فضای بین آن ها سیناپس را تشکیل میدهد. فضا یا شکاف سیناپسی (synaptic cleft) بین 20 تا 500 نانومتر عرض دارد.

2

انواع سیناپس

پایانه آکسون نورون می تواند با هر قسمت نورون بعدی سیناپس شود و یکی از مبانی دسته بندی سیناپس ها را تشکیل میدهد. اکثر سیناپس ها آکسون به دندریت (axodendritic) است که در دندریت های خاردار روی هر خار سیناپس قرار دارد. انواع دیگر سیناپس ها، آکسون به جسم نورون (axosomatic) و آکسون به آکسون (axoaxonal) می باشد.

3

روش انتقال

همانطور که گفته شد سیناپس آکسون به دندریت، شامل یک قسمت پیش سیناپسی (از پایانه آکسون)، یک قسمت پس سیناپسی (از دندریت) است که فضای بین این دو شکاف سیناپسی است. در پایانه آکسون تعداد زیادی مولکول های میتوکندری و وزیکول های سیناپسی که کروی شکل است که ناقل های عصبی (neurotransmitters) در داخل آن قرار گرفته است. ناقل های عصبی توسط میکروتوبول ها از جسم نورون به اینجا حمل شده و در داخل وزیکول ها ذخیره شده اند.