استدلال اتاق چینی Chinese Room Argument

شما اینجا هستید:

معنی: استدلال اتاق چینی

آزمایش فکری جان سرل که از طریق نشان دادن این که می توان نماد های نحوی را بدون داشتن هر گونه هوش یا فهم دستکاری کرد، به نفی فرضیه سامانه نماد فیزیکی می پردازد.