قطعه بندی Chunking

شما اینجا هستید:

معنی: قطعه بندی

روش میلر برای برچسب زنی مجدد زنجیره ای از اطلاعات به منظور افزایش میزان داده هایی که ذهن قادر است به صورت مطمئن انتقال دهد. برای مثال، بر چسب زنی مجدد زنجیره ای از ارقام با اعداد واحد یعنی، خواندن 1100100 "یک-صد-صد".