شرطی سازی کلاسیک/پاولفی Classical/Pavlovian Conditioning

شما اینجا هستید:

معنی: شرطی سازی کلاسیک/پاولفی

فرایند ایجاد رابطه بین یک پاسخ بازتابی و یک محرک اصالتاً خنثی از طریق همتاسازی محرک خنثی (مانند یک زنگ) با یک محرک (مانند غذا) که به طور طبیعی موجب فراخوانی پاسخ (مانند ترشح بزاق) می شود.