دستان بسته

شما اینجا هستید:

افراد زمانیکه احساس اضطراب می کنند دستان را به این حالت می گیرند و تا زمانیکه نگرانی کاهش نیابد این ژست را حفظ می کنند. در حالیکه ماهیچه های دست و بازو کشیده است. اغلب شما مالیدن دست را نیز مشاهده می کنید. این حرکت نوعی از رفتار خود تسکین دهنده می باشد که اثری آرامش بخش دارد.