پر کردن شکاف Closure Filling-in

شما اینجا هستید:

معنی: اتمام، پر کردن شکاف

گرایش مغز به یک پارچه کردن سیگنال ها به کمک هر برهم کنشی که در دسترسش باشد.

پرکردن شکاف را می توان در اعتنا نکردن به نقطه کور یافت. از نمونه های دیگر آن، موارد متعدد انکار است نظیر آنچه در آنوزگنوزی دیده می شود.