سامانه های جذب یا درون سازی Co-Opted System

شما اینجا هستید:

معنی: سامانه های جذب یا درون سازی

بر اساس نظریه شبیه سازی، سامانه ای است که در انجام یک تکلیف ویژه شناختی تخصص داشته باشد و برای انجام تکالیف مرتبط با ذهن خوانی استفاده شود.