زبان و علوم شناختی

شما اینجا هستید:

برای بررسی و آشنایی با مبحث زبان ابتدا باید تعریفی که برای آن بررسی مد نظر داریم، را بیان کنیم. در این نوشته ما تعریف زیر را با توجه به رویکرد زبان و علوم شناختی مدنظر داریم:

به کارگیری وسیله ای سازمان یافته و مرکب از کلمات برای برقراری ارتباط .

همچنین زبان امکان فکر کردن درباره موارد و فرآیندهای را که به طور معمول نمی توانیم آنها را ببینیم، بشنویم، احساس کنیم، لمس کنیم یا بچشیم، به ما می دهد. زبان توانایی عملکردهای انتزاعی و ابزارهای آزمایشگاه ذهنی را افزایش می دهد.

روان زبان شناسی

روان زبانشناسی عبارت است از روان شناسی زبان از نظر تعامل آن با ذهن انسان.

چهار حوزه مطالعاتی درک ما را نسبت به روان زبانشناسی افزایش می دهد:

1 – زبان شناسی  ( مطالعه ساختار و تغییر زبان )

2 – عصب – زبان شناسی ( مطالعه روابط میان مغز ، شناخت و زبان )

3 – جامعه – زبان شناسی ( مطالعه روابط میان رفتار اجتماعی و زبان )

4 – زبان شناسی رایانه ای ( مطالعه زبان با روشهای رایانه ای )

ویژگیهای زبان

ویژگیهای زبان موضوعی است که در آن به مواردی که با آن سنجش ما در خصوص زبان بودن یا نبود، رفتار کلامی مشاهده شد، می باشد و افراد مختلف پاسخی ثابت به آن نمی دهند. اما زبانشناسان و روان شناسان شناختی به طور خاص در مورد شش ویژگی زبان اتفاق نظر دارند:

1 – ارتباطی است: زبان به ما اجازه می دهد با افرادی که با آنها زبان مشترک داریم ارتباط برقرار کنیم.

2 – نماد قراردادی است: زبان رابطه ای قرار دادی میان نماد و مرجع آن، ایده، شی، فرآیند، رابطه یا توصیف، برقرار می کند. (نماد : چیزی است که چیز دیگر را بازنمایی می کند ، نشان می دهد یا پیشنهاد می کند .)

3 – ساختار منظم دارد: زبان ساختار دارد، فقط الگوهای خاصی از نحوه تنظیم نمادها دارای معنی هستند و معانی مختلفی را در بردارند.

4 – ساختمند در سطح چندگانه است: ساختار زبان ممکن است در بیش از یک سطح تحلیل شود (آواها، واحدهای معنا، کلمات، عبارات)

5 – زایا و مولد است: در چهار چوب محدودیتهای ساخت زبانی، کاربران زبانی می توانند اظهارات و گفتارهای جدید تولید کنند. امکان خلق گفتارهای جدید عملا نامحدود است.

6 – پویایی دارد: زبانها به طور دائم تکامل می یابند.

جنبه های اساسی زبان

زبان دارای دو جنبه اساسی است.

  • دریافت و رمز گشایی درون دادهای زبانی: استخراج از هر نضام ارجاعی نمادی
  • رمزگردانی بیانی و تولید برون داد زبانی: شامل تغییر شکل دادن افکار به صورتی که بتواند به عنوان برون داد زبانی بیان شود.