نظریه پیچیدگی Complexity Theory

شما اینجا هستید:

معنی: نظریه پیچیدگی

بررسی سامانه های فیزیکی بسیار پیچیده و آشوبناک و این که نظم، الگو و ساختار در آنها پدید می آید. مهمترین اجزا تشکیل دهنده نظریه پیچیدگی عبارت اند از نظریه آشوب و مفاهیم تقارن شکسته و خود - ساماندهی. در تحلیل این سامانه ها به طور وسیع از رایانه ها استفاده می شود.