علوم اعصاب محاسباتی Computational Neuroscience

شما اینجا هستید:

معنی: علوم اعصاب محاسباتی

استفاده از مدلهای انتزاعی ریاضی برای مطالعه اینکه چگونه فعالیتهای جمعی یک تجمع نورونی می تواند تکالیف پیچیده پردازش اطلاعات را انجام دهد.