رایانه Computer

شما اینجا هستید:

معنی: رایانه

ابزاری (در اینجا یک رایانه رقمی، دیجیتال، که مشتمل بر سخت افزار و نرم افزار است) که از مجموعه هایی از الگوریتم ها یا روال های کارامد استفاده می کند و بروندادی را به دست می دهد. این مجموعه های الگوریتم ها برنامه ای هستند برای اجرای عملیات منطقی. همچنین نگاه کنید به ماشین تورینگ.