آماده سازی همخوانی Congruence Priming

شما اینجا هستید:

معنی: آماده سازی همخوانی

یک تکلیف آماده ساز که در آن مقوله اولیه یک آماده ساز (مانند یک ابزار) موجب تقویت برجستگی محرک همتای آن مقوله (مانند سایر ابزارها) می شود.