تحقیر دیدگاه داچر کلتنر

شما اینجا هستید:

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و ... با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان تحقیر دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود.

تحقیر در کل جهان به رسمیت شناخته شده است. با توجه به پژوهش ها و تحقیقات مختلف در بیشتر فرهنگ ها تأیید شده است.

1

تحقیر هیجانی منفی است و در مورد افراد، گروه ها یا عملکردهایی که بی ارزش هستند رخ می دهد. زمانیکه توسط مردم درباره مسئله یا موردی کوچک و حقیر قضاوت شود، این هیجان را احساس می کنند.

کلمات انگلیسی مرتبط با آن مهربان، استهزاء آمیز، تکبر و غرور می باشد. زمانیکه افراد این هیجان را تجربه می کنند احساس برتری، قطع ارتباط و عدم شباهت به منبع تحقیر را دارند. از بسیاری جهات این هیجان با هیجان هیبت و احساس های مربوط با احترام و شگفتی مخالف است.

افراد به طور کلی زمانیکه دیگران هنجارهای اجتماعی را نقض کرده و یا مرتکب عملی می شوند که قضاوت آن از نظر اخلاقی اشتباه است، این هیجان را احساس می کنند. این حس در زمان هایی که یک نفر خطوط قانونی را رد کرده یا در یک آزمون تقلب می کند یا از یک دوست دزدی کند  احساس می شود. این عملکرد به طور کلی به عنوان رفتاری غیر قابل قبول در نظر گرفته می شود.

احساس های شدید از تحقیر در گروه هایی که کدهای اخلاقی سختگیرانه و اجباری دارند دیده می شود. مواضع دینی و سیاسی اغلب به احساس های قدرتمند تحقیر نسبت به افرادی که به آن کدهای اخلاقی اعتقاد نداشته و یا عمل نمی کنند منجر می شود.

تحقیر بیش از حد نسبت به یک گروه می تواند عواقب منفی جدی را به همراه داشته باشد مانند نگرش های نژاد پرستانه و جنسی، در تحقیقی که بر روی زوج ها صورت گرفت، تحقیر همسر یکی از عوامل اصلی منجر به طلاق می باشد .

میانه روی در هیجان تحقیر یک نیروی مثبت در زندگی اجتماعی است، انسان ها برای هزاران سال از طریق همکاری و حمایت اجتماعی بقای خود را حفظ کرده اند، هیجان تحقیر سیگنال ما به افرادی است که با شکستن شیوه های استاندارد زندگی اجتماعی در حال ساختن زندگی خود هستند. همچنین این هیجان به ارتباط گروه با اعضایی که رفتار آنها نامناسب است کمک می کند. در این مفهوم سیگنال تحقیر راهی عالی برای درک شهود های اخلاقی بدون نیاز به پرسش و پاسخ است.

2

تشخیص در آوا:

آوای سریع غضب.
در بعضی افراد صدای مانند تف کردن.
سیگنال هایی شبیه به تک خنده یا ”heh“، ”huh“ یا ”hah“

3

تشخیص در چهره:

بالا رفتن گوشه دهان به یک سمت.
دندان قروچه کردن در یک سمت دندان ها.
حرکت سر برای فاصله و دور شدن از منبع تحقیر.