کنترل

شما اینجا هستید:

افراد در زمان خشم یا عدم تمایل به انجام یک گفتگو یا رابطه با توجه به عملکرد اجتماعی مجبور می شوند، تا آن محیط یا آن شخص را تحمل کنند و با توجه به عدم تمایل به حضور یا آن ارتباط مجبور به کنترل میل و باور خود هستند، یکی از این نشانه ها که عدم تمایل فرد را به ما نشان می دهد، گرفتن مچ دست است.