سازمان دگرسو Contralateral Organization

شما اینجا هستید:

معنی: سازمان دگرسو

زمانی اتفاق می افتد که هر یک از نیمکره های مغز اطلاعات ورودی از فضای سمت مقابل را پردازش می کند (برای مثال، یک محرک شنیداری عرضه شده به گوش راست توسط نیمکره چپ مغز پردازش می شود).