شانه سرد

شما اینجا هستید:

هر زمان که از من برای تفسیر عکس یک زن و شوهر مشهور بر روی جلد یک مجله در خصوص وضعیت رابطه آنها درخواست می شود. ابتدا به وضعیت رابطه شانه های آنها با یکدیگر نگاه می کنم. زمانیکه ببینم یکنفر از آنها شانه های خود را بالاتر از دیگری گرفته می فهمم ممکن است که رابطه دچار مشکل باشد. در واقع یکی از آنها « شانه های سرد» را نشان می دهد یا رابطه شروع به سرد شدن کرده است و شانه فرد دیگر مانعی بین آن دو ایجاد کرده است.