جسم پینه ای Corpus Callosum

شما اینجا هستید:

معنی: جسم پینه ای

کلافی بزرگ، از رشته های رابط که ناحیه های متناظر در نیمکره چپ و راست مغز را به هم متصل می کند. قطع یا نابودی این کلاف منجر به سندروم های قطع ارتباط می شود که عمدتاً در بیماران دوپاره مخ (split-brain) بارز هستند.