خنده جنایتکاران

شما اینجا هستید:

خنده جنایتکاران در فضای جرم از سه زاویه قابل بررسی است:

  • اثر لبخند
  • تنبیه به وسیله لبخند
  • لبخند پیشگیری

1

اثر لبخند

جنایتکارانی که لبخند مطلوب تری دارند نسبت به جنایتکارانی با برون فکنی طبیعی در خصوص جنایت هایی که انجام داده اند دیگران مسؤلیت کمتری را برای آنها متصور می شوند، به خصوص برای زنان این مورد صادق است.

آنالیز برون فکنی هیجان چهره و اثر لبخند نمایشی یکسان در روان شناسی ادراک از جنایتکاران داشت. نتایج نشان داد که جنایتکاران زن و مرد که به طور مطلوب درک می شوند، زنان مسولیت کمتری برای آنها متصور هستند، این موضوع در حالی است که تنها مردان در رابطه با زنان چنین تمایزی را ایجاد می کنند.

تحقیقات نشان داده است که اثر سن در مردان 18 و 50 ساله تفاوتی در ادراک برون فکنی هیجان چهره جنایتکاران ایجاد نمی کند.

افرادی که جرم های خطرناک تری انجام داده اند، چه زن و چه مرد کمتر به اهمیت لبخند توجه می کنند. یافته ها نشان می دهند که توجه به اثر لبخند در مردان بیشتر است.

2

تنبیه به وسیله لبخند

معروفترین تنبیه به وسیله لبخند در بین مجرمان معروف به لبخند گلاسکو است، این لبخند در میان مجرمان با عناوین مانند لبخند چلسی یا پوزخند چشایر نیز شناخته می شود. ریشه لبخند گلاسکو همانطور که از نامش مشخص است، به دهه 1920 و 1930 در گلاسکو، اسکاتلند باز می گردد. اما بعدها این تنبیه در میان خیابان های انگلیس و به خصوص در چلسی محبوب شد. در این عمل یک برش با استفاده از تیغ موکت بری یا شیشه از گوشه های دهان تا گوش ها ایجاد می شود، که زخمی مانند یک بخند در صورت قربانی ایجاد می کند. تامی فلانگان (بازیگر) جزو افرادی است که در خارج بک بار در اسکاتلند مورد حمله قرار گرفته و این تنبیه بر روی وی اجر شده است.

همچنین استفاده از لبخند برای انجام جرائم سریالی به عنوان یک امضاء در راستای القای ترس با استفاده از ماسک های جوکر و دلقک ها توسط مجرمین استفاده می شود.

3

لبخند پیشگیری

لبخندی است که در آن با توجه به نقاب زدن بر برون فکنی هیجانی چهره مجرم امیال و باورهای خود را ماسک می کند. این نوع لبخند با توجه به بافت های زمینه متفاوت است. اما لبخند قالب در راستای پیشگیری و تشخیص مجرمین توجه به لبخندی است، که این افراد با بستن دهان و کشیدگی ماهیچه های کنار لب، معروف به خنده نمدی کاذب ، در چهره نشان می دهند، می باشد.

مجرمین عموما در زمانی که به دام می افتند و به رفتارهای آنها مستقیما اشاره می شود، از خنده های اغراق آمیز در راستای منحرف کردن ذهن بازجو نیز بهره می برند.