قطع ارتباط با آسیب رسانی متقاطع Cross-Lesion Disconnection Experiments

شما اینجا هستید:

معنی: قطع ارتباط با آسیب رسانی متقاطع

آزمایش هایی که برای ردیابی اتصالات بین نواحی قشر مخ طراحی شده است تا گذرگاه هایی که اطلاعات در آن ها جاری است مشخص شوند. این آزمایش ها از این واقعیت بهره می برند که مغز به دو نیمکره تقسیم شده است و نواحی عمده قشر مخ در هر دو نیمکره آن مشابه است.