گفتگوی متقاطع Cross-Talk

شما اینجا هستید:

معنی: گفتگوی متقاطع

فرایندی که در آن خرده سامانه های مجزا با بهره گرفتن از بروندادهای یکدیگر همچون درونداد، برای حل مسائل پردازش اطلاعات با هم همکاری می کنند.