رژیدیته دسربریت Decerbrate Rigidity

شما اینجا هستید:

معنی: رژیدیته دسربریت

ضایعاتی که باعث شوند ارتباط ساقه مغز با مراکز بالاتر در حد فاصل بین هسته قرمز و هسته دهلیزی قطع شود باعث افزایش تنوس (تنود) در عضلات باز کننده می شوند که رژیدیته دسربریت نامیده می شود.