ژرف ساخت Deep Structure

شما اینجا هستید:

معنی: ژرف ساخت

در زبانشناسی چامسکی ژرف ساخت یک جمله، ساختار نحوی "واقعی" آن است که همچون مبنای آن عمل می کند. دو جمله با ساختار های سطحی متفاوت می توانند ژرف ساخت یکسان داشته باشند. (مانند: "علی، حسن را زد" و "حسن توسط علی زده شد")