افسردگی Depression

شما اینجا هستید:

معنی: افسردگی

یک حالت ذهن که با خلق و خوی منفی، جنب و جوش اندک، فقدان علاقه به فعالیت های معمولی، بدبینی، افکار منفی غیر واقع بینانه درباره خود و آینده، و گوشه گیری از جمع، مشخص می شود. دوره های کوتاه افسردگی بر اثر وقایع گوناگون امری عادی است، و تنها در صورتی اختلال شمرده می شود که به مدت های طولانی دوام یابد و یا به طور پی در پی موانعی در اعمال روزمره پدید آورد.