تشخیص اشتیاق

شما اینجا هستید:

تشخیص اشتیاق در یک محاوره توانایی ما را در مدیریت و دریافت اطلاعات در خصوص مطالبی که بیان می کنیم افزایش می دهد. مرد در لبه صندلی نشسته و زن در داخل صندلی فرو رفته، مرد مشتاق به گفتگو است اما زن نه.